ریاضی پنجم ترم ۱ ۹۹۴

آموزش ریاضی پایه پنجم در سه ترم آموزشی به صورت آنلاین برگزار می گردد. ترم یک شامل شش جلسه یک…

0
120,000 تومان

ریاضی پنجم ترم ۲ ۹۹۴

آموزش ریاضی پایه پنجم در سه ترم آموزشی به صورت آنلاین برگزار می گردد. ترم دو شامل ۱۳ جلسه یک…

0
260,000 تومان

ریاضی پنجم ترم ۳ ۹۹۴

آموزش ریاضی پایه پنجم در سه ترم آموزشی به صورت آنلاین برگزار می گردد. ترم سه شامل ۱۳ جلسه یک…

0
260,000 تومان

ریاضی سوم ترم ۱ ۹۹۵

آموزش فصل های ۱، ۲ و ۳ کتاب ریاضی سوم ابتدایی – الگویابی – ساعت در بعد از ظهر –…

6
120,000 تومان

ریاضی سوم ترم ۲ ۹۹۵

مرور فصل های ۴ الی ۸ کتاب درسی – ضرب و خاصیت های آن – تقسیم – محیط و مساحت…

2
120,000 تومان

ریاضی ششم ترم ۱ ۹۹۴

دوره ی آمادگی ورود به پایه ی ششم، درس ریاضی ترم یک این دوره شامل ۷ جلسه آنلاین می باشد…

5
120,000 تومان

ریاضی ششم ترم ۲ ۹۹۴

دوره ی آمادگی ورود به پایه ی ششم، درس ریاضی ترم دو این دوره شامل ۴ جلسه آنلاین می باشد…

2
80,000 تومان

ریاضی ششم ترم ۳ ۹۹۴

دوره ی آمادگی ورود به پایه ی ششم، درس ریاضی ترم سه این دوره شامل ۵ جلسه آنلاین می باشد…

2
100,000 تومان

ریاضی ششم ترم ۴ ۹۹۴

دوره ی آمادگی ورود به پایه ی ششم، درس ریاضی ترم سه این دوره شامل ۹ جلسه آنلاین می باشد…

2
180,000 تومان